Pháp điển Net - Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/08/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                bộ nông nghiệp                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          và phát triển nông thôn                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 76/2007/TT-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

Thông tư

Hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp
sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

Căn cứ Luật Đất đai số 23/2003/L-CTN ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Quốc hội khoá X và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 25 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội khoá X, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội khoá XI về Dự án công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

Căn cứ Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên;

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung cụ thể về chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thêm 90 - 100 ngàn ha cao su tại Tây Nguyên đến năm 2010,

I. QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Thực hiện việc xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư trồng cây cao su theo quy định;

c) Đối với các nông, lâm trường được chuyển nguyên trạng sang Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, các trình tự, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất cũng thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư này.

III. ĐIều kHOảN THI HàNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng                            Thứ trưởng

                                                                                            Hứa Đức Nhị

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/09/2007 
Ngày công báo
02/09/2007 
Số công báo
634+635 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2008/TT-BNN 03/03/2008 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/08/2007 và Thông tư số 07/2008 ngày 25/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

  
 Thông tư
07/2008/TT-BNN 25/01/2008 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/08/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
127/2008/TT-BNN 31/12/2008 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software