Pháp điển Net - Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

          bộ giáo dục và đào tạo                               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2007

quyết định

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ
 chính quy theo hệ thống tín chỉ

bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 nam 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra       

1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khoá luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.  

                                                                                            KT. Bộ trưởng                                          Thứ trưởng

                                                                                          Bành Tiến Long

                                                                                         

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/10/2007 
Ngày công báo
22/09/2007 
Số công báo
683+684 
Số trang
18 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
17/VBHN-BGDĐT 15/05/2014 Bộ Giáo dục và ...
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

  
 Thông tư
57/2012/TT-BGDĐT 27/12/2012 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế điều tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
31/2001/QĐ-BGDĐT 30/07/2001 Bộ Giáo dục và ...
Về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software