Pháp điển Net - Quyết định số 340/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 340/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
340/2004/QĐ-UB 
Ngaybanhanh
31/12/2004 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2004 
Nguoiky
Nguyễn Thành Tài 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software