Pháp điển Net - Quyết định số 338/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 338/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
338/2004/QĐ-UB 
Ngaybanhanh
31/12/2004 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc kiện toàn tổ chức nhân sự Ban chỉ đạo Chương trình môi trường thành phố 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2004 
Nguoiky
Lê Thanh Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software