Pháp điển Net - Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               bộ tài nguyên và                                   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam        môi trường      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 09/2007/TT-BTNMT

          Hà Nội, ngày  02  tháng  8  năm 2007

 ThÔng tƯ

Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; quy định mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai (trừ các mẫu văn bản, hợp đồng dân sự giữa các bên tham gia thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:

- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);

- Thống kê các thửa đất do cơ sở đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao không cần phải công chứng).

Ngày ..... tháng ... năm ...

Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/09/2007 
Ngày công báo
07/09/2007 
Số công báo
652+653 
Số trang
72 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về hồ sơ địa chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
29/2004/TT-BTNMT 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software