Pháp điển Net - Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/06/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông (Phần 2)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        Bộ bưu chính viễn thông                             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 18/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

Quyết định

Ban hành Đơn giá xây dựng công trình
 chuyên ngành Bưu chính viễn thông

Bộ BƯU CHíNH, VIễN THÔNG

Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính viễn thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007
của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

(Tiếp theo)

35.130122.00 HàN NốI CáP đồNG TạI HộP CáP 

Đơn vị tính: đồng

Mã hiệu

Danh mục
 đơn giá

Đơn vị

Vật liệu chính

Vật liệu phụ

Nhân công

Máy thi công

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét.

- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom.

- Điều chỉnh bộ gạt nước.

- Lắp đặt đấu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình.

- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra.

- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/08/2007 
Ngày công báo
22/07/2007 
Số công báo
488+489 
Số trang
134 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
05/2008/QĐ-BTTTT 10/03/2008 Bộ Thông tin và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2009/TT-BTTTT 09/02/2009 Bộ Thông tin và ...
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software