Pháp điển Net - Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 08/08/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 97/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP
ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

I. NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2007 và các hướng dẫn trong Thông tư này.

IV. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo Thanh tra chứng khoán quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc xử phạt vi phạm hành chính.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Trần Xuân Hà

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2008/TT-BTC 15/01/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
37/2011/TT-BTC 16/03/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software