Pháp điển Net - Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lý hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lý hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
246/2005/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
30/12/2005 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lý hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/12/2005 
Nguoiky
Lê Thanh Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software