Pháp điển Net - Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/05/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001-2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/06/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ Y tế về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/05/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001-2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/06/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
47/2005/QĐ-BYT 
Ngaybanhanh
30/12/2005 
Coquanbanhanh
Bộ Y tế 
Trichyeu
Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/05/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001-2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/06/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001-2005 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2006 
Nguoiky
Trịnh Quân Huấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
31/2008/QĐ-BYT 22/08/2008 Bộ Y tế
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software