Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/122006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
     Bộ Lao động, Thương binh và                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

      Xã hội - Hội cựu chiến binh                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         việt nam - Bộ tài chính -

                 bộ quốc phòng

 

  Số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-
         
HCCBVN-BTC-BQP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP);

Sau khi có ý kiến của các Bộ có liên quan, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng thống nhất hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP như sau:

I. CựU CHIếN BINH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/08/2007 
Ngày công báo
14/08/2007 
Số công báo
560+561 
Số trang
21 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
150/2006/NĐ-CP 12/12/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software