Pháp điển Net - Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
242/2006/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
29/12/2006 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2007 
Nguoiky
Hoàng Mạnh Hiển 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
85 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
35/2007/QĐ-UBND 28/03/2007 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc đính chính mức giá đất tại một số đường, phố trong các bảng phụ lục kèm theo Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố năm 2007

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
150/2007/QĐ-UBND 28/12/2007 Uỷ ban Nhân dân ...
Về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2008

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
141/2006/QĐ-UBND 11/08/2006 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006

  
 Quyết định
05/2006/QĐ-UBND 03/01/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software