Pháp điển Net - Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 của UBND Thành phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 của UBND Thành phố 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
241/2006/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
29/12/2006 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc sửa đổi Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 của UBND Thành phố 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2006 
Nguoiky
Đỗ Hoàng Ân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software