Pháp điển Net - Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    bộ công an                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 06/2007/TT-BCA-C11

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2007

thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và
Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Thực hiện Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú (sau đây viết gọn là Nghị định số l07/2007/NĐ-CP), Bộ Công an hướng dẫn như sau:

I. NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng; sử dụng sổ sách, biểu mẫu và trách nhiệm quản lý cư trú.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

3. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thực hiện các trách nhiệm đã nêu trên.

4. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Thông tư này.

5. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này; củng cố trụ sở tiếp dân, công khai hóa các quy định về đăng ký, quản lý cư trú; rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng nghiệp vụ và Công an các cấp triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy định.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2007 và thay thế Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an. Bãi bỏ các văn bản của Bộ Công an quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề gì phát sinh và khó khăn, vướng mắc, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, đơn vị thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát, Vụ Pháp chế) để xem xét giải quyết./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                            Lê Hồng Anh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/07/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
52/2010/TT-BCA 30/11/2010 Bộ Công an
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
107/2007/NĐ-CP 25/06/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

  
 Luật
81/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về cư trú

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
11/2005/TT-BCA-C11 07/10/2005 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/05/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/08/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software