Pháp điển Net - Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 72/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007

Thông tư

Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán như sau:

1- Quy định chung

1.1. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp khác có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký danh sách người hành nghề kế toán; cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).

1.2. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định tại điểm 1.1 nói trên. Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội nghề nghiệp xác nhận được gọi chung là cá nhân hành nghề kế toán. Cá nhân hành nghề kế toán và người đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán gọi chung là người hành nghề kế toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Những thay đổi trong năm ...... (1)

5. Thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất hoặc thông tin khác cần cung cấp cho cơ quan nhận báo cáo (nếu có):

Ghi chú: (1) Ghi năm báo cáo

(2): Ghi năm liền kề trước năm báo cáo.

......, ngày ..... tháng ...... năm.......

Người báo cáo

(Ký, họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2007 
Ngày công báo
23/07/2007 
Số công báo
492+493 
Số trang
16 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
297/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
296/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  
 Thông tư
292/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software