Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-NHNN-BKHĐT-BTC-BTM ngày 14/06/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Ngân hàng Nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Việt Nam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ Tài chính - Bộ Thương mại

Số 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&
                 ĐT-BTC-BTM

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện một số điểm
về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

- Căn cứ Điều 42 Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam (sau đây gọi tắt là cán cân thanh toán) như sau:

i. Quy ĐịNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Các bộ, ngành theo quy định tại điều 7, 9, 10, 11 và 12 của Nghị định số 164/1999/NĐ-CP (gọi chung là cơ quan).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/07/2007 
Ngày công báo
08/07/2007 
Số công báo
442+443 
Số trang
46 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
164/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
05/2000/TT-NHNN1 28/03/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software