Pháp điển Net - Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/05/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   bộ tài nguyên                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 và môi trường                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 05/2007/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

Thông tư

Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất
và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá,
thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số,
gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/07/2007 
Ngày công báo
29/06/2007 
Số công báo
418+419 
Số trang
17 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Chính phủ
Về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software