Pháp điển Net - Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 71/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều
của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

NGHị ĐịNH

Chương I
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 33. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/06/2007 
Ngày công báo
24/05/2007 
Số công báo
318+319 
Số trang
18 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông và Truyền ...
Về việc ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

  
 Thông tư
11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

  
 Thông tư
09/2013/TT-BTTTT 08/04/2013 Bộ Thông tin và ...
Về việc ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
154/2013/NĐ-CP 08/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Công nghệ thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software