Pháp điển Net - Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              uỷ ban thường vụ                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                      quốc hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 34/2007/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007

PHáP LệNH
Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Pháp lệnh này quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Chương I
NHữNG Quy ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), của cán bộ thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (sau dây gọi chung là tổ dân phố), của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

2. Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành.

Điều 28. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn những nội dung quy định tại các điều 11, 14, 16, 22 và 26 của Pháp lệnh này.

                                                                         tM. Uỷ BAN THƯờNG Vụ QUốC Hội         Chủ tịch

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị quyết liên tịch
09/2008/NQLT-CP-UB... 17/04/2008 Chính phủ, Uỷ ban ...
Về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị quyết
35/2012/QH13 21/11/2012 Quốc hội
Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
79/2003/NĐ-CP 07/07/2003 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software