Pháp điển Net - Thông tư số 02/2007/TT-BKHCN ngày 12/03/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ Khoa học và Công nghệ                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 02/2007/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP
ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động khoa học và công nghệ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;

Căn cứ Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

I. NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định 127).

2. Thời hiệu xử phạt

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 IV. CƠ CHế PHốI HợP

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ thì các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

V. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                                      THứ TRƯởNG

                                                                                        Trần Quốc Thắng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/04/2007 
Ngày công báo
08/04/2007 
Số công báo
262+263 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
127/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software