Pháp điển Net - Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 38/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18  tháng 4 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Thi hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (Luật chứng khoán), Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

1. Đối tượng công bố thông tin

Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) và các cá nhân liên quan.

2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

2.1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo qui định của pháp luật.

2.2. Việc công bố thông tin phải do Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.        

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/08/2007 
Ngày công báo
29/07/2007 
Số công báo
512+513 
Số trang
31 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2326/QĐ-BTC 10/07/2007 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2010/TT-BTC 15/01/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software