Pháp điển Net - Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

             Số 63/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

NGHị ĐịNH

Chương i
những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 36. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/05/2007 
Ngày công báo
03/05/2007 
Số công báo
290+291 
Số trang
28 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Công nghệ thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software