Pháp điển Net - Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ Thương mại                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 04/2007/TT-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2007

Thông tư

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công,
thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Sau khi thống nhất với các bộ có liên quan, Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư như sau:

I. PHạM VI ĐIềU CHỉNH Và Đối TƯợNG áP DụNG

- Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Thời hạn giải quyết của Bộ Thương mại

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Thương mại có văn bản trả lời doanh nghiệp việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp.

IV. ĐIềU KHOảN THI hàNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999, số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 4/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                            Lê Danh Vĩnh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/05/2007 
Ngày công báo
21/04/2007 
Số công báo
276+277 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
108/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
01/2005/TT-BTM 06/01/2005 Bộ Thương mại
Về việc hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  
 Thông tư
26/2001/TT-BTM 04/12/2001 Bộ Thương mại
Về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  
 Thông tư
22/2000/TT-BTM 15/12/2000 Bộ Thương mại
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  
 Thông tư
23/1999/TT-BTM 26/07/1999 Bộ Thương mại
Về hướng dẫn việc mua bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software