Pháp điển Net - Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 17/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

1. Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán  ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

2. Các thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định của nhà đầu tư.

3. Tổ chức phát hành, các tổ chức và cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 17 Luật Chứng khoán.

4. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng ở trong nước kết hợp với chào bán chứng khoán ra nước ngoài thì ngoài các tài liệu theo Quy định này phải kèm theo bản sao tài liệu đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi tổ chức phát hành đăng ký chào bán. Tổ chức phát hành phải có văn bản giải trình các điểm khác biệt trong báo cáo tài chính nếu báo cáo tài chính trong hồ sơ đăng ký chào bán ở nước ngoài không được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

5. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được lập bằng văn bản gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định. Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 06 bộ hồ sơ đã được chấp thuận trước khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/08/2007 
Ngày công báo
29/07/2007 
Số công báo
512+513 
Số trang
39 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
112/2008/TT-BTC 26/11/2008 Bộ Tài chính
về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  
 Quyết định
2327/QĐ-BTC 10/07/2007 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
204/2012/TT-BTC 19/11/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software