Pháp điển Net - Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

             Số 46/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2007

Nghị định

Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm
và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

chương i
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kề từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Điều 40. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghi định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/04/2007 
Ngày công báo
15/04/2007 
Số công báo
270+271 
Số trang
15 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
125/2012/TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

  
 Thông tư
86/2009/TT-BTC 28/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP 27/03/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  
 Thông tư
156/2007/TT-BTC 20/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghịêp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
24/2000/QH10 09/12/2000 Quốc hội
Về kinh doanh Bảo hiểm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
43/2001/NĐ-CP 01/08/2001 Chính phủ
Về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software