Pháp điển Net - Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 18/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

Thi hành Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng như sau:

I- QUY ĐịNH CHUNG

1. Thông tư này quy định chi tiết về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, bán lại số cổ phiếu đã mua; việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng; việc công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

2. Giải thích từ ngữ: Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1 Cổ phiếu quỹ: là cổ phiếu do công ty đại chúng đã phát hành và được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.

2.2 Cổ phần đã phát hành: là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty

II - MUA LạI Cổ PHIếU, BáN Cổ PHIếU QUỹ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Thời hạn và phương thức thanh toán:

X. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua

 

 

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai

Ký, ghi rõ họ tên

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2007 
Ngày công báo
10/04/2007 
Số công báo
264+265 
Số trang
11 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
130/2012/TT-BTC 10/08/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
194/2009/TT-BTC 02/10/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software