Pháp điển Net - Quyết định số 24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài nguyên, Môi trường về việc ban hành Quy phạm Lưu trữ tài liệu khí tượng thuỷ văn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               bộ tài nguyên và                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                   môi trường                                              Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

        Số 24/2006/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định

Ban hành Quy phạm Lưu trữ tư liệu khí tượng thuỷ văn

Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24 tháng  năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ công tác tiêu chuẩn hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khí tượng Thuỷ văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành 94 TCN 23 - 2006 Quy phạm Lưu trữ tư liệu khí tượng thuỷ văn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2007. Bãi bỏ Quyết định số 784/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 10 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ban hành Quy phạm Lưu trữ tư liệu khí tượng thuỷ văn.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

B.4 Biểu thống kê tư liệu số hóa

B.5 Mục lục tư liệu số hóa

 
Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 12, ngõ 34A Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@khai-tri.com  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2007 
Ngày công báo
16/01/2007 
Số công báo
35+36 T1/2007 
Số trang
106 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software