Pháp điển Net - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ Khoa học và Công nghệ                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

         Số 01/2007/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

thông tư

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ như sau.

Chương I
Thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Mục 1
 Những quy định chung về thủ tục xác lập
quyền sở hữu công nghiệp

1. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/05/2007 
Ngày công báo
24/04/2007 
Số công báo
278+279 
Số trang
156 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

  
 Thông tư
05/2013/TT-BKHCN 20/02/2013 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

  
 Thông tư
18/2011/BKHCN-SHTT 22/07/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

  
 Thông tư
13/2010/TT-BKHCN 30/07/2010 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
29/2003/TT-BKHCN 05/11/2003 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

  
 Thông tư
30/2003/TT-BKHCN 05/11/2003 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

  
 Thông tư
3055/TT-SHCN 31/12/1996 Bộ Khoa học công ...
Về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software