Pháp điển Net - Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 07/03/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 của Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                   VIệT NAM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 01/2007/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày  28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Căn cứ Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn mức phí giao dịch tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu đối với các tổ chức, cá nhân và hạn mức thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước như sau:

1. Mức phí giao dịch tiền mặt trong Thông tư này là mức phí áp dụng cho việc rút tiền mặt tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của các tổ chức và cá nhân. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền quyết định việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân là khách hàng của mình trong các trường hợp cụ thể phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% số tiền mặt giao dịch, việc rút tiền từ các máy rút tiền tự động không bị giới hạn bởi mức phí này.

2. Tổ chức sử dụng vốn nhà nước trong Thông tư này là các tổ chức có sử dụng vốn tín dụng nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý và mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các tổ chức trên không bao gồm các  cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/04/2007 
Ngày công báo
20/03/2007 
Số công báo
244+245/2007 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
35/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
161/2006/NĐ-CP 28/12/2006 Chính phủ
Về việc quy định về thanh toán bằng tiền mặt

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software