Pháp điển Net - Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 12/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Ban hành nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc"

Bộ TRƯởNG Bộ Y Tế

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg ngày 15/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2010";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Thi hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” , sau khi tiến hành tự kiểm tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Sở Y tế .... được tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc" và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra

Chúng tôi xin gửi kèm  bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

1- Báo cáo những thay đổi của cơ sở  trong thời gian triển khai  “Thực hành tốt phân phối thuốc”

2- Báo cáo tóm tắt về việc huấn luyện, đào tạo tại cơ sở

3- Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

Phụ trách cơ sở

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/03/2007 
Ngày công báo
21/02/2007 
Số công báo
101+102 
Số trang
26 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
29/2007/QĐ-BYT 11/05/2007 Bộ Y tế
Về việc bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
3707/QĐ-BYT 01/10/2012 Bộ Y tế
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30/06/2012

  
 Thông tư
48/2011/TT-BYT 21/12/2011 Bộ Y tế
Về việc ban hành nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software