Pháp điển Net - Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           bộ giáo dục và đào tạo                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

         Số 1325/BGDĐT-KHTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2007

V/v hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1  giảng viên, giáo viên quy đổi

Kính gửi: - Các Bộ, Ngành; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                 - Các sở giáo dục và đào tạo;

                 - Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại bọc, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi như sau:

1. Quy định chung

1.1. Sinh viên, học sinh quy đổi được hiểu là số sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú đã quy đổi về sinh viên, học sinh chính quy.

1.2. Giảng viên quy đổi được hiểu là số giảng viên cơ hữu, giảng viên hợp đồng dài hạn, giảng viên thỉnh giảng được quy đổi dựa vào chức danh (giáo sư, phó giáo sư) học vị (tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng. Mỗi giảng viên chỉ được xem xét một lần theo chức danh hoặc trình độ (ví dụ: một giảng viên là phó giáo sư - tiến sĩ thì chỉ lấy chức danh phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ để quy đổi).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/02/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software