Pháp điển Net - Quyết định số 28/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006 của Bộ Thuỷ sản về quy định tạm thời về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thuỷ sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ thuỷ sản                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 28/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định

Quy định tạm thời về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thuỷ sản

Bộ trưởng bộ thuỷ sản

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản;

Căn cứ ý kiến của Tổng Thanh tra tại Văn bản số 2488/TTCP-PC ngày 15 tháng 12 năm 2006;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương III
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

1. Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan ban hành tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Thuỷ sản hướng dẫn, kiểm tra việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thanh tra viên Thuỷ sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chánh Thanh tra Bộ Thuỷ sản chủ trì phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo Bộ Thuỷ sản (qua Thanh tra Bộ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                          Tạ Quang Ngọc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2007 
Ngày công báo
30/01/2007 
Số công báo
61+62 T1/2007 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software