Pháp điển Net - Quyết định số 27/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006 của Bộ Thuỷ sản về việc quy định tạm thời về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Thuỷ sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ thuỷ sản                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 27/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định

Quy định tạm thời về trang phục, phù hiệu, biển hiệu,
cấp hiệu, cờ hiệu và phương tiện, thiết bị kỹ thuật
của Thanh tra Thuỷ sản

Bộ trưởng bộ thuỷ sản

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản;

Căn cứ ý kiến của Tổng Thanh tra tại Văn bản số 24/TTCP-PC ngày 15 tháng 12 năm 2006;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung tham khảo kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BTS
ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 12, ngõ 34A Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@khai-tri.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2007 
Ngày công báo
30/01/2007 
Số công báo
61+62 T1/2007 
Số trang
12 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
749TS/QĐ 09/11/1994 Bộ Thủy sản
Về việc ban hành Quy định về cờ hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software