Pháp điển Net - Quyết định số 25/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Bộ THuỷ SảN                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 25/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định  

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của
Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông

Bộ TRƯởNG Bộ THuỷ SảN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước; Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con;

Căn cứ Quyết định số 100/2006/QĐ-TTg ngày 05/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty hải sản Biển Đông sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty hải sản Biển Đông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công ty cổ phần Khảo sát Thiết kế và Tư vấn đầu tư - Công ty mẹ nắm 5% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp Thuỷ sản - Công ty mẹ nắm 10% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ - Công ty mẹ nắm 25% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Phú Thuận - Công ty mẹ nắm 28% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Xây lắp Thuỷ sản II - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần In Bao bì và Xuất Nhập khẩu Tổng hợp - Công ty mẹ nắm 27,27% vốn điều lệ.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/02/2007 
Ngày công báo
03/02/2007 
Số công báo
67+68 
Số trang
37 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software