Pháp điển Net - Quyết định số 1846/QĐ-VPCP ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy trình lễ tân - hậu cần phục vụ các hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            văn phòng chính phủ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

             Số 1846/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định

Ban hành Quy trình lễ tân - hậu cần
phục vụ các hoạt động của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ quy định về nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 01/2004/QĐ-VPCP ngày 16 tháng 03 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy định về tổ chức, phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng, Phó Thủ tướng tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy định về tổ chức phục vụ các cuộc tiếp khách nước ngoài và đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ- VPCP ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy định về tổ chức phục vụ các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Phòng Lễ tân chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị để nắm chương trình và báo cáo mời đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ được mời tham dự hội nghị theo đúng chương trình;

- Phối hợp Ban Tổ chức đón và phục vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng tham dự hội nghị. Trường hợp cần thiết mời lãnh đạo Cục tháp tùng Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Chương VII
tổ chức thực hiện

1. Cục Quản trị - Tài vụ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất hợp lý các đơn vị phản ánh về Cục Quản trị - Tài vụ để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sửa đổi bổ sung./.

                                                                               Kt. Bộ TRƯởNG, Chủ NHIệM                           PHó CHủ NHIệM

                                                                                         Nguyễn Công Sự

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2006 
Ngày công báo
28/01/2007 
Số công báo
59+60 T1/2007 
Số trang
28 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software