Pháp điển Net - Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

           Số 44/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định

Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng
lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

Bộ TRƯởNG Bộ Y Tế

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ngày 17, 18 tháng 11 và ngày 23, 24 tháng 12 năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị;

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người”

Điều 2. “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người” áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước, bán công và tư nhân.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Phòng và điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện: thực hiện các biện pháp làm giảm lây chéo trong bệnh viện. Sử dụng kháng sinh phổ rộng.

- Thông khí nhân tạo theo phác đồ thông khí nhân tạo cho trẻ em.

- Xử trí các rối loạn đông máu.

- Corticosteroid: liều thấp (hydrocortisone hemisuccinate 50mg x 4 lần/ngày tiêm tĩnh mạch)

- Lọc máu liên tục (CVVH) sớm nếu có điều kiện từ giai đoạn tình trạng nhiễm khuẩn nặng.

- Nuôi dưỡng đường tiêu hoá, chế độ ăn giầu protein >= 80 Kcal/kg/ngày.

- Kiểm soát đường máu, duy trì đường máu trong giới hạn bình thường./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/02/2007 
Ngày công báo
23/01/2007 
Số công báo
53+54 T1/2007 
Số trang
25 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1346/QĐ-BYT 06/05/2011 Bộ Y tế
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Quyết định
30/2008/QĐ-BYT 19/08/2008 Bộ Y tế
Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm của A (H5N1) ở người

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
37/2005/QĐ-BYT 11/11/2005 Bộ Y tế
Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software