Pháp điển Net - Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 02/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư
Dự án thuỷ điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Nghị quyết số 13/2002/QH11 của Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 về Phương án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thông báo cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu về tiến độ xây dựng Dự án thuỷ điện Sơn La.

Điều 35. Trách nhiệm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng bồi thường, di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy định này; tham gia giám sát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 36. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, có những nội dụng cần sửa đổi, bổ sung Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đề xuất, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/02/2007 
Ngày công báo
21/01/2007 
Số công báo
49+50 T1/2007 
Số trang
26 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
41/VBHN-BTC 18/09/2014 Bộ Tài chính
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

  
 Quyết định
43/2011/QĐ-TTg 10/08/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  
 Quyết định
72/2009/QĐ-TTg 04/05/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  
 Quyết định
31/2008/QĐ-TTg 25/02/2008 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  
 Quyết định
141/2007/QĐ-TTg 24/08/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1251/QĐ-TTg 23/11/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La kèm theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ

  
 Quyết định
459/QĐ-TTg 12/05/2004 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software