Pháp điển Net - Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                                Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

         Số 05/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

quyết định

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi
của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khi thực hiện những thay đổi đã được chấp thuận tại văn bản này./.

                                                                                                thống đốc

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..........

- Lưu, VP,....

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/02/2007 
Ngày công báo
12/02/2007 
Số công báo
79+80/2007 
Số trang
24 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2018/TT-NHNN 30/03/2018 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  
 Quyết định
35/2008/QĐ-NHNN 16/12/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2018/TT-NHNN 12/03/2018 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software