Pháp điển Net - Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

             Số 14/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH:

Chương I
 NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 30. Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 31. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                                      THủ TƯớNG 

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/02/2007 
Ngày công báo
24/01/2007 
Số công báo
55+56 T1/2007 
Số trang
25 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2007/TT-BTC 13/03/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software