Pháp điển Net - Công văn số 146/VPCP-KG ngày 09/01/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành quy định về giám định sở hữu trí tuệ tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

              Số 146/VPCP-KG

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007

V/v hướng dẫn thi hành quy định về giám định sở hữu trí tuệ tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 3076/BKHCN-SHTT ngày 17 tháng 11 năm 2006) về việc hướng dẫn thi hành quy định về giám định sở hữu trí tuệ tại Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Hoạt động giám định sở hữu trí tuệ là loại hình dịch vụ có điều kiện. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP trong Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện./.

                                                                               Kt. Bộ TRƯởNG CHủ NHIệM               PHó CHủ NHIệm

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/01/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software