Pháp điển Net - Công văn số 11587/SXD-CCQNĐ ngày 13/12/2006 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủy BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM THàNH PHố Hồ CHí MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Sở XâY dựNG

         Số 11587/SXD-CCQNĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2006

Về hướng dẫn tạm thời công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;

- Hội đồng bán nhà ở thành phố;

- Hội đồng bán nhà ở các quận - huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8999/UBND-ĐT ngày 01/12/2006 về triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai trong thời gian Uỷ ban nhân dân thành phố chưa ban hành Quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận (gọi tắt là Giấy hồng mới) theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ và Thông tư số 05/2006/NĐ-CP ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Hội đồng bán nhà ở thành phố và Hội đồng bán nhà ở các quận - huyện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho cá nhân trên địa bàn thành phố như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

1. Các hồ sơ do Uỷ ban nhân dân các quận - huyện đang thụ lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở trên đất (gọi tắt là Giấy đỏ) theo Kế hoạch và quy trình quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; trong đó chỉ xem xét giải quyết trước đối với hồ sơ chưa có hoặc đã có các giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp trước thời điểm thực hiện cấp Giấy chứng nhận (gọi tắt là Giấy hồng cũ) theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

2. Các hồ sơ nêu tại điểm 1 nêu trên, nếu đang lập thủ tục xử lý cho phép tồn tại theo Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố, thì Uỷ ban nhân dân các quận - huyện kết hợp ban hành Quyết định cho phép tồn tại và cấp Giấy hồng mới cho chủ sở hữu.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Quản lý Sổ đăng ký:

Sau khi giao Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu, người nhận phải ký tên và ghi rõ họ tên vào ô quy định trên trang Sổ đăng ký, nếu ký nhận thay phải có Giấy ủy quyền (có chứng nhận của cơ quan Công chứng Nhà nước).

Các nội dung thay đổi về Giấy chứng nhận (như: cấp lại, cấp đổi, cập nhật thay đổi) đều được ghi nhận vào trang Sổ đăng ký này.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời nghiệp vụ về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho cá nhân trong thời gian Uỷ ban nhân dân thành phố chưa ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cơ quan liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp hướng dẫn, hoặc báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng.

                                                                                              kt. giám đốc                              phó giám đốc

                                                                                            Đỗ Phi Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/12/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software