Pháp điển Net - Luật số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về chuyển giao công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      quốc hội                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

              Số 80/2006/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 10

(Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006)

LUậT
CHUYểN GIAO CÔNG NGHệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước; các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 61. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

 

____________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2007 
Ngày công báo
25/06/2007 
Số công báo
410+411/2007 
Số trang
24 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
32/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội
Về việc chuyển giao công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software