Pháp điển Net - Quyết định số 58/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                            CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM      VIệT NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 58/2006/QĐ-NHNN

                     Hà Nội, ngày  15  tháng 12 năm 2006

QUYếT ĐịNH

Ban hành mức phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
30/2012/TT-NHNN 07/11/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software