Pháp điển Net - Quyết định số 40/2006/QĐ-BCN ngày 01/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Bộ Công nghiệp                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 40/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Quyết định  

Bổ sung danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN
ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố
Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư liên tịch Công nghiệp - Khoa học Công nghệ và Môi trường số 01/TT/CN-KCM ngày 28 tháng 02 năm 1997 hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng hoạt chất bề mặt Dodecyl Benzene Sulfonic Axit;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện Kim và Hoá chất.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
05/2006/QĐ-BCN 07/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software