Pháp điển Net - Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Bộ nội vụ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 14/2006/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Bộ TRƯởNG Bộ NộI Vụ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 2 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và Uỷ ban nhân các tỉnh triển khai thực hiện Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước.

Điều 26. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh

1. Vụ Tổ chức cán bộ và Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, các quy định của Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc phạm vi Bộ, ngành và tỉnh quản lý.

2. Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý công tác hồ sơ cán bộ, công chức của Bộ, ngành, tỉnh theo định kỳ hàng năm để báo cáo về Bộ Nội vụ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 16 của Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                                                Bộ trưởng

                                                                                         Đỗ Quang Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/11/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 



Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Bộ Nội vụ
Về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software