Pháp điển Net - Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

           Số 253/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006

QUYếT  ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư  ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Bãi bỏ Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Đối với những lĩnh vực không phân cấp, không thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý KKTM Chu Lai: các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với KKTM Chu Lai bằng cách tổ chức các đơn vị trực thuộc nằm trong KKTM Chu Lai (trừ lĩnh vực quản lý nhà nước về ngân hàng) và có quy chế phối hợp với Ban Quản lý KKTM Chu Lai để thực hiện thẩm quyền được giao.

Điều 32. Cơ quan hải quan tại KKTM Chu Lai thực hiện việc giám sát và quản lý hàng hoá lưu thông giữa khu phi thuế quan với nước ngoài và hàng hoá lưu thông giữa khu phi thuế quan với khu vực còn lại trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương VII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 33. Những quy định khác liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong KKTM Chu Lai không quy định tại  Quy chế này, được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu t­ư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hải quan, đất đai, thương mại, lao động, môi trường, khoa học, công nghệ, thuế, pháp luật khác liên quan và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 34. Những ưu đãi dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại KKTM Chu Lai quy định tại Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đã có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn KKTM Chu Lai trước ngày ban hành Quy chế này cho thời gian ưu đãi còn lại, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/11/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
24/2010/QĐ-TTg 03/03/2010 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
108/2003/QĐ-TTg 05/06/2003 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software