Pháp điển Net - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 136/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 66. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp trên đối với cấp dưới theo thứ bậc hành chính không giải quyết theo quy định của Nghị định này.

Điều 67. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 68. Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định của Nghị định này sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quân đội và công an./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/11/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
58/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

  
 Luật
26/2004/QH11 15/06/2004 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

  
 Luật
09/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về khiếu nại tố cáo

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
53/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software