Pháp điển Net - Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ xây dựng                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

            Số 05/2006/TT-BXD

Thông t­­ư

Hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP
ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 90/2006/NĐ-CP);

Bộ Xây dựng hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Phần 1
hướng dẫn một số nội dung về cấp và quản lý
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

I. Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Những trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở và trường hợp chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

Chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở là những trường hợp tổ chức, cá nhân tạo lập hợp pháp nhà ở trên đất ở được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp thêm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo mẫu quy định tại khoản 2 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP và không phải nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/11/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
42 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2009/TT-BXD 25/02/2009 Bộ Xây dựng
Về việc quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Bộ Xây dựng
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
13/2005/TT-BXD 05/08/2005 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software