Pháp điển Net - Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ giáo dục và                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đào tạo                                                 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

         Số 43/2006/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006

Thông tư

Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở
giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo như sau:

I. HƯớNG DẫN CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét nội dung báo cáo và ký văn bản kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra được gửi tới thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì kết luận thanh tra còn được gửi cho thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp.

IV. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông và Thông tư số 13/GD-ĐT ngày 04/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn hoạt động thanh tra trong Giáo dục mầm non.

2. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm cộng tác viên thanh tra với nhiệm kỳ 02 năm. Về số lượng khoảng 50 giáo viên thì được bổ nhiệm 01 cộng tác viên thanh tra để tiến hành thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/11/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 



Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
07/2004/TT-BGDĐT 30/03/2004 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software