Pháp điển Net - Công văn số 7388/UBND-CNN ngày 06/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủy BAN NHÂN DÂN                         CộNG Hoà Xã HộI CHủ NGhĩa VIệT NAM  THàNH PHố Hồ CHí MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 7388/UBND-CNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006

Về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Sở Tài chính thành phố;

- Sở Tài nguyên môi trường;

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Lực lượng Vũ trang nhân dân;

- Các Tổng Công ty Nhà nước;

- Các sở, ngành thành phố;

- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành thành phố, xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của các tổ chức sử dụng đất thành phố (Làm việc theo mẫu biên bản ban hành theo quy định Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính).

- Ban chỉ đạo thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính theo các biểu số 02 THBC/HCSN, biểu số 02 THBC/DNNN kèm theo Thông tư số 29/2006/TT-BTC.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Công văn này thay thế Công văn số 4414/VP-TM ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Uỷ ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết./.

                                                                                               kt. Chủ tịch                              phó Chủ tịch

                                                                                         Nguyễn Hữu Tín 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/10/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
13/2006/NĐ-CP 24/01/2006 Chính phủ
Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software