Pháp điển Net - Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 226/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

Quyết ĐịNH

Về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công
và lễ khánh thành công trình xây dựng

Thủ TướNG CHíNH Phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Quyết ĐịNH 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình trong việc thực hiện Quyết định này.

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức các buổi lễ của các công trình do Thủ tướng Chính phủ cho phép và việc tổ chức các buổi lễ của các công trình khác khi cần thiết.

3. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm tổ chức buổi lễ và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm Quyết định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường vật chất, xử lý kỷ luật hành chính hoặc xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
8854/UBND-ĐT 27/11/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc thực hiện quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software